طاق رنگین کمان

بازدید : 429   |      

این طاق ۷متر است که چشم نوازی خاصی بموجب رنگبندی های شادش دارد

انتخاب رنگبندی ها میتواند متفاوت نیز باشد یا حتی دورنگ فقط بکار برد